Regulamin strony internetowej „MotoKosmiczny Świat Toyoty”

 1. Strona internetowa „MotoKosmiczny Świat Toyoty” udostępnia zestaw gier i zabaw interaktywnych o charakterze zręcznościowym i edukacyjnym. Strona przeznaczona jest dla dzieci w 2 przedziałach wiekowych: do lat 5 oraz od 6 do 9 lat. Gry i zabawy interaktywne dobrano tu w taki sposób, aby przy okazji zabawy rozwijać u dzieci umiejętności językowe, plastyczne i matematyczne oraz logiczne myślenie.
 2. Operatorem Strony jest Toyota Central Europe Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa.
 3. We wszystkich punktach niniejszego Regulaminu, zwłaszcza, gdy mowa jest o prawach i obowiązkach Użytkownika, zakładana jest zgoda Rodzica na i odpowiedzialność Rodzica za wszelkie działania Użytkownika związane ze Stroną.
 4. Do korzystania ze Strony wymagana jest przeglądarka internetowa w najnowszej wersji oferowanej przez producenta. W trakcie korzystania ze Strony na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pliki typu cookies, konieczne do prawidłowego korzystania ze Strony.
 5. Dostęp do Strony jest bezpłatny lecz wymaga rejestracji. Podczas rejestracji Rodzic Użytkownika podaje następujące dane: login Użytkownika, hasło Użytkownika, adres poczty elektronicznej Rodzica, nr telefonu Rodzica, imię Użytkownika, nazwisko Użytkownika, miejscowość, kod pocztowy, adres zamieszkania, datę urodzenia Użytkownika i opcjonalnie opis zainteresowań Dziecka. Dane te zbierane są w celu identyfikacji Użytkownika. Umożliwiają one Operatorowi weryfikację danych tożsamości Użytkownika, uzyskanie zgody Rodzica i personalizowanie gier oraz zabaw proponowanych danemu Użytkownikowi. Dane zbierane są także w celu umożliwienia Operatorowi informowania Rodzica Użytkownika o konkursach lub imprezach organizowanych przez Operatora.
 6. Rodzic udostępniając adres poczty internetowej wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  Zgoda użytkownika może być w każdej chwili cofnięta.
 7. Poprzez dokonanie rejestracji Rodzic dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w imieniu zgłoszonego Dziecka dla Toyota Central Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 5, Autoryzowanych Dilerów Toyoty oraz firmy 'Oskar Wegner' z siedzibą w Szczecinie przy ul. Storrady-Świętosławy 1B/311, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celach marketingowych, w szczególności w celu prowadzenia korespondencji listownej i elektronicznej związanej z działalnością klubu Toyota Kids.
 8. Użytkownik korzystając ze Strony wyraża też zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora następujących danych technicznych i technologicznych: Adres IP, Wywoływany adres internetowy (URL), Adres internetowy, z którego Użytkownik korzysta, innych informacji transmitowanych protokołem http.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Operatora plików cookies na jego komputerze.
 10. Użytkownik ma prawo do wglądu w udostępnione przez siebie treści i dane oraz ma możliwość ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.
 11. W ramach funkcjonalności Strony Użytkownik może umieszczać na niej własne materiały i utwory, z zastrzeżeniem, że nie może umieszczać lub udostępniać za jej pośrednictwem innym osobom materiałów zawierających treści naruszające lub mogące naruszać prawa innych osób, w tym dobra osobiste lub prawa autorskie, treści przyjęte za niewskazane do odbioru przez dzieci, w tym treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób naruszające normy współżycia społecznego, a także treści mogące stanowić reklamę skierowaną do dzieci, mające postać groźby lub inwektywy, treści które mogą wzbudzić niepokój lub strach u dzieci, treści mogące promować niewłaściwe zachowania, treści erotyczne lub pornograficzne. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników, będzie jednak usuwał wyżej opisane niedozwolone treści niezwłocznie po otrzymaniu informacji o naruszeniu regulaminu w powyższym zakresie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę ww. treści umieszczonych na Stronie z naruszeniem Regulaminu w szczególności w związku z ich usunięciem przez Operatora. Rodzice Użytkownika wyrażają zgodę na upublicznienie wgrywanych przez Użytkownika materiałów, jeżeli podczas ich wgrywania Użytkwnik wyrazi taką wolę zaznaczając opcję zgody na ich powszechne udostępnienie.
 12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Strony wynikający z przyczyn od Operatora niezależnych. Operator zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Strony.
 13. Operator może zablokować lub usunąć następujące treści:
  - naruszające Regulamin,
  - znajdujące się na Stronie dłużej niż 12 miesięcy.
 14. Operator zablokuje lub usunie treści na prośbę Użytkownika, który ją umieścił.
 15. Operator będzie podejmował stosowne czynności niezwłocznie po uzyskaniu odpowiednich informacji.
 16. Korzystając ze Strony nie wolno wpływać na świadczone w ramach Strony usługi (w tym wyniki gier i aplikacji) w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez złamanie lub próbę złamania zabezpieczeń Strony lub znalezienia luk w systemie zabezpieczeń Strony, a także poprzez korzystanie z narzędzi pozwalających uzyskiwać wyniki w sposób zautomatyzowany. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika powyższych postanowień Użytkownik oraz uzyskane przez niego w sposób niedozwolony wyniki w grach/aplikacjach zostaną usunięte ze Strony z mocą wsteczną.
 17. Operator ma prawo do umieszczania na Stronie treści komercyjnych.
 18. Użytkownik odpowiada za wszystkie podejmowane przez siebie czynności w związku z korzystaniem ze Strony i jest zobowiązany do naprawienia ewentualnych szkód powstałych w związku z jego aktywnością.
 19. Zabrania się kopiowania, przetwarzania i rozpowszechniania materiałów w całości lub w części opublikowanych przez Operatora lub innego Użytkownika bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Operatora.
 20. Korzystanie ze Strony, w tym także z jej części komercyjnej, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do materiałów i utworów w niej zawartych. Użytkownik może korzystać z tych materiałów i utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.
 21. Wszelkie reklamacje, uwagi, opinie, informacje o naruszeniu Regulaminu i pytania związane ze Stroną prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: klient@toyota.pl. Operator rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji informując Użytkownika o sposobie jej załatwienia na podany przez niego przy rejestracji adres mailowy.
 22. W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora.
 23. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany treści na Stronie oraz niniejszego Regulaminu. Zmiany w Regulaminie obowiązują po ich opublikowaniu Stronie.

Trwa ładowanie...

Logowanie

Nie masz konta?

Zarejestruj się Zresetuj hasło


Przekręć urządzenie, aplikacja działa w trybie horyzontalnym.